Home P2P кредитиране Видове финансови институции според закона и правото

Видове финансови институции според закона и правото

1213
0

Когато говорим за финансови институции, най-често и на първо място, се сещаме за банките, застрахователните и пенсионните дружества, фирмите за бързи кредити. И няма как да е иначе. За обикновения човек именно те са важните субекти във финансовата страна на живота му. И ако за банката е ясно, че представлява банкова финансова институция, то останалите се наричат небанкови финансови институции, въпреки че много от дейностите им са сходни. Причината за поделянето на двете групи е, че нито фирмите за бързи кредити, нито пенсионните дружества, например, не отговарят на легалното определение за банка. А то е легално, защото е ясно посочено в закона и по-конкретно в ЗКИ (Закона за кредитните институции). Същността, дейността и видовете банки се обхващат от самостоятелен правен отрасъл на правото, наречено банково право. То спада към публичното право и по-конкретно към един от основните му дялове, а именно финансовото право (другите са конституционно и административно право или дялове).По смисъла на закона и според теорията на банковото право банката представлява АД, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск. Банката е ЮЛ, учредено като АД (може да бъде само АД), получило лицензия (разрешение) да извършва по занятие влогови, кредитни и други банкови сделки. Обаче това е определението за търговска банка, а ние познаваме и още един специален вид банка, а именно БНБ. БНБ обаче извършва емисионна дейност, тя се занимава с паричната политика на страната, като регулира операторите на различните платежни системи и институции. Единствено БНБ има право да извършва такава дейност, докато търговските банки извършват цялата банкова дейност в страната. Търговските банки действат като гражданско правни субекти, като търговци. Те участват в правоотношенията като равнопоставени субекти. БНБ действа като субект на публичното право.

Какво остава да запомним и разберем за другите не по-малко популярни небанкови, но все пак финансови институции, а именно застрахователното дружество, пенсионни фонд и най-вече, изключително популярните напоследък фирми за бързи кредити.

Застрахователното дружество представлява АД, кооперация или клон на друго застрахователно дружество тип холдинг от трета държава. За да работи легитимно, то трябва да е лицензиранo и регистриранo от Комисията за финансов надзор. Лицензът се издава за застраховане и за отделни видове застраховки. Дружеството има право да сключва само посочените в лиценза застраховки.Не се допуска едновременно имуществено и животозастраховане от един и същи застраховател с изключение на застраховките “Злополука” и “Заболяване”. Застрахователят не може да извършва друга търговска дейност.

Пенсионният фонд могат да се разбират като вид инвеститори. Те инвестират вашите средства, които вие трупате под формата на блог, за да вземете в един бъдещ определен момент с определен по-висок % . Инвестициите сами по себе си се осъществяват именно с цел покриване на тази разлика, разходите на пенсионния фонд като участник на икономическия пазар и разбира се, прибиране на дадена сума приход, тъй като пенсионният фонд също е АД.Последно, но не по важност фирмите за бързи кредити са вид небанкови финансови институции, които след надлежно предоставен лиценз за упражняване на финансова дейност разполагат с възможността да предоставят кредити за по-кратък от предвидените в закона банкови заеми срок, като най-често и самите суми са по-ниски, а процедурата изключително опростена. Тези фактори карат много хора да се възползват от услугите на фирмите за бързи кредити, без дори да подозират колко опасни могат да са, включително и колко негативни страни имат: твърде високи лихви, изключително тежки неустойки, своеволия на самите фирми и т.н. Заемите се предоставят единствено и само на физически лица, за разлика от банковите кредити, по които могат спокойно да кандидатстват и юридически лица, та дори и НПО. Интересно е, че сред останалите примамливи предимства на въпросните фирми е и липсата на необходимост от доказване на доходи, както и възможност за последваща смяна на погасителния план, бърза процедура по сливане на кредити и т.н. В повечето случаи за бърз заем от такава фирма се кандидатства за не повече то 30 минути, а парите се усвояват след максимум 2 часа.

Previous articleКак да спестим пари за следващата екскурзия
Next articleКак измамните фирми за бързи кредити заобикалят закона?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here